Klauzula informacyjna RODO

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Franc-Textil Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie (58-130),  ul. Przemysłowa 10.  („Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się przy wykorzystaniu ww. danych adresowych, adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie dzwoniąc na nr: +48 74 649 97 50.


 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Jesteś stroną umowy zawartej ze Spółką?

Jeśli jesteś stroną zawartej ze Spółką umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
zawarcia i wykonania umowy,
realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, w tym prowadzenia rachunkowości,
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Spółki (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 1. Reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Spółki lub występujesz w imieniu innego podmiotu?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Spółki lub inny podmiot, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Spółce, w tym prowadzenia rachunkowości Spółki,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Spółki (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w imieniu Spółki (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT używane przez Spółkę. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa przysługujące Ci w związku z RODO

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw można złożyć na dane kontaktowe Spółki podane na wstępie.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Copyright by Franc Textil © 2015-2023, wszystkie prawa zastrzeżone

design by graff.pl